Get Adobe Flash player

Regulamin Projektu

nowy logotgyp2

 

 

PANACEUM – OMEGA

Maria Jolanta Wyborska

Poddziałanie RPKP.10.02. 03 Kształcenie zawodowe

REGULAMIN  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU

„Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę”

 

1

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

 1. Projekt „Staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę” realizowany jest przez firmę PANACEUM-OMEGA Maria  Jolanta Wyborska  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02 Ksztalcenie ogólne i zawodowe, Poddzialanie 10.02.03. Kształcenie zawodowe.
 2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów techników z terenu miasta Włocławek.
 3. Celem projektu jest: podwyższenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych i zawodowych u 270 uczniów / uczennic z 6 szkół zawodowych z terenu Włocławka poprzez udział w 150h wysokiej jakości staży zawodowych u pracodawców, a także podwyższanie kompetencji u 61 opiekunów staży zawodowych u pracodaców poprzez udział w szkoleniu dydaktyczno – pedagogicznym, do 31 października 2016r.

 

2

Działania realizowane w ramach projektu

 

 1. W ramach projektu zostaną zorganizowane staże zawodowe dla 270 uczniów  / uczennic z 6 szkół zawodowych z terenu Włocławka. Każdy pracodawca oddeleguje opiekuna dla stażystów ze szkół. . Opiekunowie zostaną przeszkoleni do wykonywania swoich zadań. Szkolenie poprowadzi Specjalista ds. staży.

 

 1. Organizacja staży u pracodawców – 270 staży  po 150h u pracodawców  dla 270 UP. W każdej szkole zostanie zrekrutowanych do udziału w stażach po 45 uczniów/uczennic.  Uczniowie rekrutowani z poszczególnych kierunków kształcenia:
  1. Zespół Szkół Technicznych: technik informatyk, mechatronik, mechanik;
  2. Zespół Szkół Budowlanych: technik geodeta, architektury obrazu, budownictwa;
  3. Zespół Szkół Chemicznych: technik analityk, żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, obsługi turystycznej, kelner;
  4. Zespól Szkół Ekonomicznych: technik logistyk, ekonomista;
  5. Zespól Szkół Elektrycznych: technik elektryk, elektronik, informatyk, teleinformatyk;
  6. Zespół Szkół Samochodowych: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk.
 2. Zatrudnienie 61 opiekunów, którzy wezmą udzial w szkoleniu i podniosą swoje kompetencje pedagogiczne/dydaktyczne. Uczniowie nabędą bądź uzupełnią umiejętności praktyczne po opuszczeniu programu.
 3. Uczniowie w ramach projektu otrzymają staże zawodowe w ilości 150h dla ucznia. Pomoc kompetentnych opiekunów w miejscu stażu, zwrot kosztów dojazdów, badania lekarskie, szkolenie bhp, stypendium za uczestnictwo w stażu, środki czystości, ubrania robocze, dziennik stażu.

 

 

3

Uczestnicy projektu

 

 1. Uczestnikami projektu będą:
  • 270 uczniów / uczennic (110K 160M) uczących się w technikach z terenu miasta Włocławek oraz uczących się w zawodzie, który został objęty projektem;
  • Uczniowie, którzy nie korzystają ze wsparcia w formie staży u pracodawców w innych projektach w ramach Osi Priorytetowej 10 RPO-WK.
  • Opiekunowie stażystów – 61 osób pracujących u pracodawców biorących udział w projekcie, oddelegowanych do pelnienia funkcji, o niskich kompetencjach pedagogicznych.

Wsparciem w projekcie nie będą objęci absolwenci.

     

4

 

Rekrutacja

 

 1. Rekrutacja zgodna z polityką równych szans i niedyskryminacji, harmonogramem projektu i grupą docelową (06/2016) zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Kryteria rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz u Koordynatorów Szkolnych i na tablicach ogłoszeń w szkołach. Wyniki rekrutacji i nazwiska zakwalifikowanych uczestników będą wywieszone na tablicach ogłoszeń w szkołach.
 • Uczniowie, którzy uczą się w technikach z terenu miasta Włocławek oraz uczący się w zawodzie, który został objęty projektem;
 • Uczniowie, którzy nie korzystają ze wsparcia w formie staży u pracodawców w innych projektach w ramach Osi Priorytetowej
 • Uczniowie, którzy kształcą się w zawodach preferowanych przez Wojewódzką Radę Zatrudnieniową (5p.)
 • Uczniowie, którzy zamieszkują w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż 130% średniej wojewódzkiej (5p)
 • Uczniowie, którzy zamieszkują na terenach wiejskich (5p.)
 • Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez PPP (5p.)
 • Uczniowie, którzy za I semestr roku szk. 2015/2016 otrzymali średnią ocen 3,5 i powyżej(5p.)

 

W przypadku uzyskania przez kilku uczniów tej samej liczby punktów w rekrutacji o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje średnia ocen za I semestr 2015/2016 – pierwszeństwo mają uczniowie, którzy uzyskali wyższe wyniki. Podobnie tworzy się kolejność na liście rezerwowej.

 

W każdej ze szkół zostanie utworzona lista rezerwowych uczestników projektów (dotyczy uczniów).

 

 1. Rekrutacja opiekunów stażystów:
  • Opiekunowie muszą być pracownikami pracodawców biorących udział w projekcie;
  • Pracodawca musi wyrazić zgodę na oddelegowanie pracownika do działań na rzecz projektu;
  • Opiekun posiada niskie kompetencje pedagogiczne.

 

 

Termin wpływu dokumentów oraz posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dla opiekunów stażystów zostanie ustalony indywidualnie w każdej ze szkół. Spotkania rekrutacyjne oraz posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w każdej ze szkół zostaną potwierdzone listami obecności.

 

 1. Harmonogram rekrutacji:

Koordynatorzy Szkolni zorganizują spotkania rekrutacyjne w terminie 01.06.2016-15.06.2016 z uczniami/uczennicami w celu zapoznania z kryteriami rekrutacji i niezbędnymi dok. rekrut. oraz miejscem i terminem rekrutacji.

15.06.2016- 20.06.2016 – składanie kart zgłoszeniowych oraz oświadczeń do Koordynatorów Szkolnych lub w biurze projektu.

20.06.2016-24.06.2016 posiedzenie komisji rekrut. w każdej ze szkół i ustalenie list uczniów zakwalifikowanych na staże zawodowe

 24.06.2016-27.06.2016 wywieszenie list osób zakwalifikowanych na staże na tablicach informacyjnych szkół biorących udział w projekcie

27.06.2016-31.07.2016– podpisywanie umów trójstronnych na staż zawodowe po 45 umów stażowych dla 6 szkół ( razem 270 umów).

 

 

 

Zatwierdzono: