Get Adobe Flash player

Projekty

nowy logotgyp2

 

dane uczestników projektu

deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

oświadczenie o niskich kwalifikacjach

oświadczenie o ukończeniu 50 lat

TEST NA EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIA – 16.01. – dla uczestników

regulamin rekrutacji

 

 

Informacja o przetargu do projektu

Czym skorupka za młodu -uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje  kompetencje” 

 

 

– Dokumenty  do pobrania – 

W związku iż na nasze postępowanie na zakup pomocy dydaktycznych dla projektu
” Czym skorupka za młodu -uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje ”
zgodnie z zasadą konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta ponawiamy nasze postępowanie i  zapraszamy do udziału w postępowaniu  zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 Informacja o postępowaniu w ramach  zasady konkurencyjności  na zakup pomocy dydaktycznych w ramach  projektu ” Czym skorupka za młodu -uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 . Działanie RPKP.10.02.00 Poddziałanie  RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne. 

Do pobrania…

 

dodano 13.12.2017 17:50

 

________________________PANACEUM-OMEGA  Maria Jolanta Wyborska z siedzibą w Kikole realizuje   od 1 września 2017 roku projekt pn. „ Czym skorupka za młodu-uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- RPKP.10.02.02, nr projektu:EF-III.432.558.2016 w którym Wnioskodawcą jest PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska a Partnerem Gmina Miasto Włocławek.

W związku z rozeznaniem rynku zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi zakupów. Szczegóły w pliku do pobrania.

 

Z poważaniem,

 PANACEUM-OMEGA

Maria Jolanta Wyborska

87-620 Kikół ul. Zboińskiego 28

   tel. 604 486 117

 

 

PROJEKT

„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy”

 RPKP.08.02.01-04-0002/16

Projekt realizowany w okresie 01.01.2017r. – 31.08.2017r.

              Od dnia 01.03.2017r. 30 uczestników projektu (17K i 13M) przystąpiło do odbywania

5 miesięcznych staży zawodowych u pracodawców zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami poszczególnych osób. Staże zawodowe odbywają się zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

Czytaj dalej..

 

Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w projekcie

pt: „Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy”

nr RPKP.08.02.01-04-0002/16

 

Rozpoczynamy Nowy Projekt:

„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego

aktywni na rynku pracy”

Działanie RPKP.08.02.00 „Wspieranie aktywności zawodowej w regionie”

Poddziałanie RPKP.08.02.01 „Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”

Czytaj dalej..

 

Listy uczniów z poszczególnych szkół biorących udział w projekcie staże uczniów Włocławka szansą na lepszą pracę

Lista-uczniów-z-zsb

 Lista-uczniów-z-zsch

 Lista-uczniów-z-zsek

 Lista-uczniów-z-zsel

Lista-uczniów-z-zss

Lista-uczniów-z-zst

 

 

Projekt pt.: „Staże uczniów Włocławka szansą na lepsza pracę”

RPKP.10.02.03-04-0004/15

 

Projekt realizowany w okresie 01.06.2016 – 31.10.2016

Projekt zakłada zorganizowanie wysokiej jakości staży zawodowych dla 270 uczniów/uczennic z sześciu szkół zawodowych z terenu Włocławka.

Regulamin projetku

 

Czytaj dalej..

 

 

RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
„„Młodzi z powiatu lipnowskiego i włocławskiego bezrobociu mówią nie””
Wartość projektu 419 286, 95 PLN

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji od 01.09.2014r. do 30.06.2015r. 

 

RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego 50+ aktywni na rynku pracy”

Wartość projektu 403 970, 81 PLN

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji od 01.09.2014r. do 30.06.2015r. 

 

RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
„„Mobilni z powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy””
Wartość projektu 463 868,66PLN

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji od 01.08.2014r. do 31.05.2015r.

 

RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
„Młodzi z powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy”

Wartość projektu 456 250 49 PLN

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji od 01.03.2014r. do 31.12.2014r.

 

50+do pracy wróćWartość projektu 360 437,23 PLN

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji od 01.05.2013r. do 31.03.2014r. Celem głównym jest wyposażenie osób pozostających bez zatrudnienia w 100% w wieku 50-64 lata, w tym 21 K i 19 M zamieszkujących powiat lipnowski w nowe kwalifikacje zawodowe oraz ułatwienie ich adaptacji na rynku pracy zmierzającej do celowo do znalezienia zatrudnienia w okresie realizacji projektu.

 

 

„Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno”
 

 


To projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Będzie on prowadzony od 15.11.2012 do 14.11.2014.
To projekt, którego Liderem jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi” Polska Wieś 2000″ im. M. Rataja a Partnerami PANACEUM-OMEGA oraz gminy: Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno.

 

„50+ to wiek by jeszcze pracować”

 

Człowiek- najlepsza inwestycja


Od 1 maja 2012 PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA będzie realizowała projekt ,,50+ to wiek by jeszcze pracować” w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt obejmował będzie swoim zasięgiem teren województwa kujawsko- pomorskiego, a dokładniej powiat lipnowski. Odbiorcami będą bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy gmin powiatu lipnowskiego w wieku 50-64. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany od 01.05.2012 do 30.04.2013.

Działamy lokalnie- wybierz zawód dla siebie

 

Człowiek- najlepsza inwestycja


Od 1 kwietnia 2012 PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA rozpoczyna realizację projektu ,,Działamy lokalnie – wybierz zawód dla siebie ” w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt obejmował będzie swoim zasięgiem powiat lipnowski oraz gminę Czernikowo. Odbiorcami będą bezrobotni i nieaktywni zawodowo mieszkańcy powiatu lipnowskiego oraz gminy Czernikowo w wieku 15-64.

Projekt „„Unijne przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół i Wielgie ”” 


To projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminami: Czernikowo, Kikół, Wielgie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Zajeziorzu. Realizacja – 01.12.2010 do 31.03.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Ja też chcę pracować” 


W dniach 01.10.2010- 31.07.2011 został zrealizowany projekt dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 45 lat i mieszkają na terenie powiatu lipnowskiego. Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Czas zmian-szansą szkolenia! ” 


W dniach 01.03.2010r. – 31.12.2010r. został zrealizowany projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


„Lepsza przyszłość- wyrównywanie szans w edukacji”

Projekt zrealizowany przez Urząd Miasta Włocławka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Wartość projektu-1 260 740 zł.

 

Projekt „Edukacja przedszkolna w gminach Bobrowniki, Czernikowo, Wielgie i Zbójno”

Od 01.09.2009r. do 31.07.2012r. realizowany jest projekt partnerski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.www.przedszkola.omegakikol.pl

Edukacja najmłodszych powinna w łagodny sposób łączyć zabawę z nauką. Dlatego też taki cel będzie przyświecał utworzonym na terenie wymienionych gmin Punktom Przedszkolnym adresowanym do dzieci 3, 4, 5 – letnich.

Projekt „Zdobywam nowy zawód !”

W dniach 01.05.2009r. – 28.02.2010r. zrealizowany został projekt partnerski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie kujawsko-pomorskim.
Projekt „Zdobywam nowy zawód !” skierowany był do osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, pracujących i mieszkających na terenie powiatu lipnowskiego lub gmin Czernikowo, Obrowo. Pierwszeństwo w projekcie będą miały osoby, które ukończyły 45+, są zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Projekt „W „Chemiku” masz łatwiejszy start w dorosłe życie !”

Od 01.01.2009r. do 31.05.2011r. realizowany był przez Zespół Szkół Chemicznych (ZSCh) we Włocławku w partnerstwie z firmą ” Omega ” – Firma Szkoleniowa Maria Jolanta Wyborska projekt pod nazwą „W ” Chemiku ” masz łatwiejszy start w dorosłe życie!”.


 

 

Projekt „Uwierz w siebie – naucz się budować nowocześnie !”

W dniach 01.08.2008r. – 31.06.2009r. po raz pierwszy Zespół Szkół Budowlanych (ZSB) we Włocławku w partnerstwie z firmą „OMEGA” – Firma Szkoleniowa Maria Jolanta Wyborska realizował projekt pod nazwą „Uwierz w siebie – naucz się budować nowocześnie ! ”. Wnioskodawca jest laureatem konkursu w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W zajęciach brało udział 170 uczniów ZSB we Włocławku.