Get Adobe Flash player

„Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno”

„Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno”


To projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Będzie on prowadzony od 15.11.2012 do 14.11.2014.
To projekt, którego Liderem jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi” Polska Wieś 2000″ im. M. Rataja a Partnerami PANACEUM-OMEGA oraz gminy: Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacji przedszkolnej dla 152 dzieci w wieku 3-5 lat z gmin Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno poprzez utworzenie 12 Punktów Przedszkolnych i organizację zajęć w okresie do 14/11/2014.

Grupę docelową projektu stanowi 152 dzieci w wieku od 3-5 lat z terenów gmin: Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno oraz rodzice/opiekunowie tych dzieci zamieszkujących w ww. gminach województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu na terenie wyżej wymienionych gmin zostaną utworzone Punkty Przedszkolne dla dzieci 3, 4, 5- letnich w następujących miejscowościach:

• Czernikowo( 2 grupy),
• Osówka,
• Steklin,
• Kikół,
• Wola,
• Ciełuchowo,
• Wielgie,
• Zaduszniki,
• Czarne,
• Klonowo,
• Ruże.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego