Get Adobe Flash player

Informacje o Projekcie „Czym skorupka za młodu – raz jeszcze !”

PANACEUM-OMEGA M.J. Wyborska
                                                                                                                                    

 „Czym skorupka za młodu -raz jeszcze!”

 1

Informacje o projekcie

1. Projekt ,,Czym skorupka za młodu -raz jeszcze!” realizowany jest przez firmę PANACEUM-OMEGA M.J. Wyborska w parnterstwie z Gminą Miasto Włocławek  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne.

2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów  z 4 placówek kształcenia ogólnego z terenu miasta Włocławek.

3. Celem jest podniesienie jakości kształcenia w 4 SP Gminy Miasto Włocławek poprzez udział 440 uczniów w zajęciach rozwijających KK oraz zajęciach specjalistycznych wynikających z potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ,podniesienie kompetencji 10 nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych do 30.06.2021 r

                   2

Działania realizowane w ramach projektu

  W ramach projektu zostaną podjęte :

1. Działania ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki . TYP PROJEKTU I lub TYP PROJEKTU V ;

2. Doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne do nauczania metodą eksperymentu . TYP PROJEKTU V;

3. Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne ,języków obcych, biologii, chemii, fizyki , geografii, matematyki . TYP PROJEKTU I lub TYP PROJEKTU V ;

4. Zajęcia specjalistyczne – logopedyczne dla uczniów z dysfunkcjami . TYP PROJEKTU II ;

5. Kurs dla nauczycieli uczących metodą eksperymentu dla 10 nauczycieli z 4 SP biorących udział w projekcie . TYP PROJEKTU VI .

3

Beneficjenci projektu

 Uczestnikami projektu będą:

 – 440 ucz.( 216 Dz , 224 Ch) z 4 SP zlokalizowanych na terenie miasta Włocławek dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek

 – Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – 10 osób

 

 

 Gmina Miasto Włocławek Partner w  projekcie  „Czym skorupka za młodu- raz jeszcze !” ogłasza postępowanie na zakup 4 pracowni do nauczania przez eksperyment 

link do strony:

UM Włocławek

regulamin rekrutacji Czym skorupka za młodu 2