Get Adobe Flash player

Informacje o realizacji projektu

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Powiat lipnowski aktywny na rynku pracy- powtórzmy to jeszcze raz” z poddziałania RPKP.08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia dla osób zamieszkujących powiat lipnowski woj. kujawsko-pomorskiego, przekazujemy Państwu informacje dotyczące naszych działań:

Nasz projekt skierowany jest do: 

 • Osób biernych zawodowo z powiatu lipnowskiego województwa kujawsko-pomorskiego w wieku powyżej 30 roku życia (łącznie z dniem 30- tych urodzin)

 • Kobiet

 • Osób w wieku powyżej 50 lat (łącznie z dniem 50-tych urodzin)

 • Osób zamieszkujących tereny wiejskie

 • Osób o niskich kwalifikacjach

 • Osób biorących udział w projektach z działania 9-tego w RPO

 

Celem projektu jest poprawienie i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 30 osób biernych zawodowo (18 K i 12M) zamieszkałych powiat lipnowski woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 29 lat i więcej poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową zdefiniowaną w oparciu o identyfikację potrzeb osób biernych zawodowo, ukierunkowaną na opracowanie i wdrożenia Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe indywidualne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz działania ukierunkowane na zdobycie doświadczenia u pracodawców poprzez realizację 6-miesięcznych staży zawodowych u pracodawców w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

Działania w ramach zadań:

 • Identyfikacja potrzeb osób biernych zawodowo ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania

 • Poradnictwo zawodowe indywidualne w celu zdiagnozowania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia oraz pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

 • Staże zawodowe służące zdobyciu doświadczenia zawodowego przez pracodawców

 

Beneficjent zobowiązuje się do:

 • Współpracy i wymiany informacji w ramach, której Beneficjent przekaże informację na temat realizowanego Projektu w zakresie możliwości wsparcia, harmonogramu jego realizacji, grupie docelowej oraz warunkach udziału w Projekcie beneficjentom realizującym projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach celu tematycznego 9 Programu, na obszarze gminy/powiatu, na którym realizowany jest Projekt;

 • Zapewnienia preferencji w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 Programu

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu

tel. 604 486 117

Z poważaniem

PANACEUM-OMEGA

Maria Jolanta Wyborska