Get Adobe Flash player

„W „Chemiku” masz łatwiejszy start w dorosłe życie”

Projekt „W „Chemiku” masz łatwiejszy start w dorosłe życie!”

Od 01.01.2009r. do 31.05.2011r. realizowany został przez Zespół Szkół Chemicznych (ZSCh) we Włocławku w partnerstwie z firmą ” Omega ” – Firma Szkoleniowa Maria Jolanta Wyborska projekt pod nazwą „W ” Chemiku ” masz łatwiejszy start w dorosłe życie!”.

Cel ogólny:

Celem ogólnym jest wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej absolwentów ZSCh we Włocławku.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Rozszerzenie programu rozwoju szkoły o ofertę edukacyjną w zakresie efektywnej nauki języków obcych, warsztaty z przedmiotów zawodowych, doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych.
2. Wyrównanie poziomu wykształcenia uczniów ZSCh we Włocławku pochodzących z miasta i ze wsi.
3. Wyposażenie uczniów ZSCh w kompetencje kluczowe (cykl zajęć językowych, informatycznych, matematycznych i przedsiębiorczości.)
4. Przygotowanie uczniów do funkcjonowanie na rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia w swoim zawodzie (porady u doradcy zawodowego, zacieśnienie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, którzy zaproszeni zostaną do udziału w spotkaniach z młodzieżą i konferencji podsumowującej projekt).
5. Przeciwdziałanie uzależnieniom i agresji (porady psychologa).

Wszystkie zajęcia przewidziane w projekcie oraz stworzenie przez nauczycieli, zatrudnionych w Projekcje programów autorskich przyczynią się do rozszerzenia Programu Rozwoju Szkoły na lata 2009-2011.

Grupę docelową projektu stanowi 965 uczniów (w przeciągu 3 lat), w tym:

– 195 uczniów klas IV, III technikum i I kl. ZSZ skorzysta z dodatkowych zajęć z języków obcych ze szczególnym naciskiem na nauczane fachowego słownictwa,
– 270 uczniów kl. IV, III – warsztaty przedmiotów zawodowych (umiejętności programów komputerowych używanych w gastronomii i hotelarstwie i gastronomii, przedsiębiorczość, diety żywieniowe, chemia w żywieniu, wykorzystanie matematyki w przedmiotach zawodowych, podstawa ekologiczna w środowisku),
– 60 uczniów klas II i III ZSZ skorzysta z zajęć wyrównawczych przygotowujących do egzaminu zawodowego,
– 440 uczniów skorzysta z indywidualnych porad doradcy zawodowego (kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy) i psychologa (przeciwdziałanie uzależnieniom i agresji).

Rekrutacja

W całym procesie rekrutacji zachowane zostaną zasady polityki równych szans, w tym równości płci. Uczniowie kwalifikowani będą do projektu ze względu na kolejność zgłoszeń. Wnioskodawca przewiduje utworzenie grupy rezerwowej.
Rekrutacja przeprowadzona zostanie (styczeń 2009, wrzesień 2009, styczeń 2010, wrzesień 2010, styczeń 2011) w sali gimnastycznej ZSCh z udziałem psychologa i doradcy zawodowego.

Zajęcia

W pierwszym roku zajęcia rozpoczną się w styczniu 2009 i zakończą w kwietniu 2009 (nauczyciele tworząc autorskie programy, będą zamykać je w cykle edukacyjne, każde półrocze to jeden cykl).
Zajęcia odbywać się będą popołudniami, bezpośrednio po zakończeniu zajęć realizowanych w obrębie formalnego programu nauczania.
Ponadto dla uczniów biorących udział w projekcie przewidziano catering. Zakupionych zastanie również 6 laptopów i 6 projektorów, które są niezbędne dla sprawnego przeprowadzenia zajęć, ponieważ większość zajęć odbywać się będzie w formie prezentacji multimedialnych.
Na potrzeby projektu zakupiona zostanie również kserokopiarka oraz programy komputerowe „eye.hotel” i „Wikt Pro 1.2”.
Raz w miesiącu odbywać się będą spotkania młodzieży z pracodawcami na temat: „Czego oczekuje współczesny pracodawca od pracownika?”.