Get Adobe Flash player

„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy”

PROJEKT

„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy”

 RPKP.08.02.01-04-0002/16

 

Projekt realizowany w okresie 01.01.2017r. – 31.08.2017r.

 

Od dnia 01.03.2017r. 30 uczestników projektu (17K i 13M) przystąpiło do odbywania

5 miesięcznych staży zawodowych u pracodawców zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami poszczególnych osób. Staże zawodowe odbywają się zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Pracodawcy wraz z opiekunami stażystów oraz kierownikiem projektu opracowali wspólnie programy stażu w formie spisanego dokumentu. Programy stażu zawierają: zdefiniowane cele edukacyjne, treści edukacyjne oraz zakres obowiązków. Określają także nazwę zawodu oraz specjalność, której dotyczy staż, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, opiekuna osoby objętej stażem. Program został opracowany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Każdemu ze stażystów zostało zapewnione odpowiednie stanowisko pracy stażysty wyposażone  w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze zgodnie z programem stażu. Na bieżąco prowadzone są rozmowy zarówno z uczestnikami projektu jak i z ich opiekunami, którzy potwierdzają, iż nie ma żadnych trudności. Uczestnicy bardzo pozytywnie oceniają udział w stażu zawodowym, potwierdzają, że wszystkie działania przebiegają bez komplikacji czy utrudnień.  Stażyści zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w powrocie na rynek pracy. Pozytywnie oceniają współpracę z opiekunem stażu, dotychczas nie odnotowano kłopotów w trakcie realizacji stażu.