Get Adobe Flash player

Informacje o projekcie

„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego

aktywni na rynku pracy bis ”

RPKP.08.02.01-04-0030/17

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Celem projektu będzie poprawienie i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 30 osób biernych zawodowo (18K i 12M) zamieszkałych powiat lipnowski woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 29 lat i więcej poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową zdefiniowaną w oparciu o identyfikację potrzeb osób biernych zawodowo, ukierunkowaną na opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe indywidualne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz działania ukierunkowane na zdobycie doświadczenia u pracodawców poprzez realizację 6 miesięcznych staży zawodowych pracodawców w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

Główne zadania:

Rekrutacja do projektu zgodna z grupą docelową

Identyfikacja potrzeb osób biernych zawodowo ukierunkowana na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania

Poradnictwo zawodowe indywidualne w celu zdiagnozowania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia oraz pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

6 miesięczne staże zawodowe służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców

Każdy z uczestników/ uczestniczek projektu zostanie objęty czterema formami wsparcia.

 

 

 

PROJEKT

„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy bis”

 RPKP.08.02.01-04-0030/17

 Projekt realizowany w okresie 01.01.2018r. – 31.08.2018r.

 Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, iż od dnia 01.03.2018r.

30 uczestników projektu pt: ”Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy bis” (18K i 12M) przystąpiło do odbywania 6 miesięcznych staży zawodowych u pracodawców zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami poszczególnych osób. Staże zawodowe odbywają się zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Pracodawcy wraz z opiekunami stażystów oraz kierownikiem projektu opracowali wspólnie programy stażu w formie spisanego dokumentu. Programy stażu zawierają: zdefiniowane cele edukacyjne, treści edukacyjne oraz zakres obowiązków. Określają także nazwę zawodu oraz specjalność, której dotyczy staż, rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji i umiejętności zawodowych, opiekuna osoby objętej stażem. Program został opracowany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Każdemu ze stażystów zostało zapewnione odpowiednie stanowisko pracy stażysty wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze zgodnie z programem stażu.