Get Adobe Flash player

Aktualności

 

 

„Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”
RPKP.10.02.02-04-0009/18
okres realizacji projektu 01.01.2019- 31.08.2020

01.01.2019r. rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego firmy PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska i Gminy Miasto Włocławek pt. „ Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 5 szkołach Gminy Miasto Włocławek poprzez udział 896 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, staże zawodowe dla pięciu liceów, podniesienie kompetencji 20 nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych do 31.08.2020r.
Działania projektowe:
1. Typu 1 projektu- realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania umiejętności uniwersalnych na rynku pracy w zakresie TIK, umiejętności matematycznych, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, kreatywności.
2. Typ 5 projektu- realizacja działań tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania kompetencji matematyczno- przyrodniczych oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych w celu nauczania drogą eksperymentu naukowego w 5 Liceach Włocławka.
3. Typ 6 projektu- kurs dla 20 nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych nauczania przez eksperyment naukowy w celu podniesienia kompetencji dotyczących doskonalenia umiejętności, kompetencji i stosowania metody eksperymentu w edukacji.
4. Typ 4 projektu- doradztwo zawodowo- edukacyjne dla 896 uczniów/ uczennic, wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie będą brali udział w indywidualnym doradztwie, na którym opracują formularze Indywidualnego Planu Działania, określenia drogi zawodowej i mocnych oraz słabych stron.
5. Typ 7 projektu- staże uczniów Włocławka w ramach umów trójstronnych. Staże zawodowe 150h u pracodawców/podmiotów realizowane na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela, dyrektora we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. Program stażu zawiera cele i treści edukacyjne.

 

Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”
RPKP.10.02.02-04-0009/18

Szanowni Państwo, informujemy, iż wraz z końcem roku szkolnego 2018/2019 zakończyły się pierwsze zaplanowane zajęcia dla uczniów uczestniczących w projekcie „Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”. Zajęcia odbyły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, uczniowie chętnie w nich uczestniczyli. Zajęcia dostosowane były do odpowiednich predyspozycji i oczekiwań uczniów, które wynikały z wcześniej przygotowywanych diagnoz szkolnych.

Ponadto zgodnie z zaplanowaną ścieżką w miesiącach Lipiec- Sierpień 2019r. realizowane są 150 godzinne staże zawodowe dla uczniów z 4 szkół licealnych Włocławka biorących udział w projekcie. Docelowo w okresie wakacyjnym zostanie zorganizowanych 80 staży zawodowych u lokalnych pracodawców. Staże zawodowe odbywają się zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Do tej pory, po zakończonym pierwszym miesiącu stażu nie odnotowano żadnych trudności. Opiekunowie stażystów bardzo chwalą swoich podopiecznych, którzy dzięki stażom zawodowym zyskują większość pewność siebie oraz wzbogacają swoją wiedzę o lokalnym rynku pracy. Uczniowie zaś są bardzo zadowoleni, gdyż iż uczestnictwo w stażach zawodowych pozwoliło im podnieść, nabyć i rozwinąć kompetencje niezbędne na rynku pracy.

Staże podniosły kwalifikacje uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmocniły ich zdolność do zatrudnienia. Ponadto po dotychczas zakończonych stażach uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności praktyczne, które będą mogli wykorzystać zarówno w dalszej edukacji w szkole jak również w swoim przyszłym życiu zawodowym, bowiem staż umożliwia zaprezentowanie się przyszłemu pracodawcy z jak najlepszej strony i to także jedyna okazja by uczeń mógł zastosować w firmie zdobyte w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych umiejętności. Staże zawodowe są jednoznacznie dowodem na to, iż pomagają zdobyć doświadczenie zawodowe i wdrożyć się świeżym absolwentom szkół średnich w realia pracy w różnych zawodach.