Get Adobe Flash player

„Mobilni z powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy”

RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
„Mobilni z powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy”

 

Wartość projektu 463 868,66PLN

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji od 01.08.2014r. do 31.05.2015r.

Celem głównym jest wyposażenie 30 K bezrobotnych zam. na wsi w pow. lipnowskim w 3 CENTRACH LOKALNYCH w nowe kwalifikacje oraz ułatwienie ich adaptacji na rynku pracy zmierzającej docelowo do znalezienia zatrudnienia (08/2014-05/2015).
Grupę docelową stanowić będą 30 kobiet bezrobotnych z gm. Kikół i Lipno (województwa kuj.-pom. powiat lipnowski) w wieku 18-59 lat w tym 10 K długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP Lipno, zam. na wsi i w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystały ze wsparcia usług i instrumentów aktywizacyjnych oferowanych przez PUP.

Partnerami Społecznymi projektu są: Gminą Kikół, Gminą Lipno, Powiatowym Urzędem Pracy w Lipnie i Stowarzyszeniem LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe W ramach projektu realizowane będą kursy:

– opiekunka dzieci(wymagane wykształcenie minimum średnie)

– bukieciarstwa i florystyki

– organizator usług cateringowych z elementami Carvingu

– prawo jazdy kat. B dla 6 kobiet uczestniczek ww. kursów

Staże zawodowe dla 15 kobiet
Uczestniczki wszystkich kursów będą brać udział w warsztatach z doradztwa grupowego, warsztatach aktywizujących, indywidulanych spotkaniach z doradcą zawodowym, tworzeniu IPD, indywidualnych sesjach z pedagogiem.

W ramach projektu powstaną 3 Centra Lokalne w miejscowościach: Kikół, Radomice, Wichowo, miejsce spotkań uczestniczek, organizacja Animacji Lokalnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego