Get Adobe Flash player

„Młodzi z powiatu lipnowskiego aktywni na ryku pracy”

RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
„Młodzi z powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy”

 

Wartość projektu 456 250 49 PLN

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji od 01.03.2014r. do 31.12.2014r.

Celem głównym jest wyposażenie 40 BO (18K i 22 M) pozostających bez zatrudnienia, w tym bezrobotnych w wieku 15-30 lat, zamieszkujących powiat lipnowski w nowe kwalifikacje zawodowe poprzez warsztaty aktywizujące, kursy zawodowe, doradztwo zawodowe +IPD i staże oraz ułatwienie ich adaptacji na rynku pracy zmierzającej docelowo do znalezienia zatrudnienia, z czego 50% to osoby do 12 miesięcy od ukończenia nauki.

Grupę docelową stanowić będą osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące w powiecie lipnowskim w 100% w wieku 15-30 lat na rynku pracy, w tym 50% to osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dypl./świad./innym dok. ukończenia szkoły.

W ramach projektu realizowane będą kursy:

– prawo jazdy kategorii C+ kwalifikacja wstępna +CE ,,zawodowy kierowca” (wymagane prawo jazdy kat. B)

– opiekun/ka dzieci(wymagane wykształcenie minimum średnie)

– kursu operator maszyn ciężkich(koparka lub ładowarka lub spycharka) (wymagane prawo jazdy kat. B)

– przedstawiciel handlowy(wymagane wykształcenie minimum średnie)

Uczestnicy wszystkich kursów będą brać udział w warsztatach z technik aktywnego poszukiwania pracy motywacyjno-interpersonalne. Będą także brać udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, tworzeniu IPD.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona projektu