Get Adobe Flash player

„Młodzi z powiatu lipnowskiego i włocławskiego bezrobociu mówią nie”

RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH
„Młodzi z powiatu lipnowskiego i włocławskiego bezrobociu mówią nie”

 

Wartość projektu 419 286, 95 PLN

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji od 01.09.2014r. do 30.06.2015r.

Celem głównym jest wyposażenie 40 bezrobotnych UP (20K i 20 M) w wieku do 25 lat, zamieszkujących powiat lipnowski lub powiat włocławski ziemski w nowe kwalifikacje zawodowe w celu ułatwienia ich adaptacji na rynku pracy zmierzającej docelowo do znalezienia zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Grupę docelową stanowić będą osoby, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w procesie kształcenia i szkolenia, zamieszkujące w powiecie lipnowskim lub powiecie włocławskim ziemskim w 100% w wieku do 25 lat, grupa NEET.

W ramach projektu realizowane będą kursy:

  • brukarz

  • spawanie metodą MIG oraz MAG

  • spawanie metodą MIG oraz MAG

  • przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B (wymagane wykształcenie minimum średnie)

  • opiekun/ka osób starszych i niepełnosprawnych (preferowane wykształcenie minimum średnie)

Uczestnicy wszystkich kursów będą brać udział w warsztatach z technik aktywnego poszukiwania pracy motywacyjno-interpersonalne. Będą także brać udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, tworzeniu IPD.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego