Get Adobe Flash player

„50+ do pracy wróć”

50+do pracy wróć

 

Wartość projektu 360 437,23 PLN

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji od 01.05.2013r. do 31.03.2014r. Celem głównym jest wyposażenie osób pozostających bez zatrudnienia w 100% w wieku 50-64 lata, w tym 21 K i 19 M zamieszkujących powiat lipnowski w nowe kwalifikacje zawodowe oraz ułatwienie ich adaptacji na rynku pracy zmierzającej do celowo do znalezienia zatrudnienia w okresie realizacji projektu.

Grupę docelową stanowić będą osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące w powiecie lipnowskim pozostające bez zatrudnienia w wieku 50- 64 lata zdolne i gotowe do podjęcia pracy zarobkowej na co najmniej 1 etatu. W ramach projektu realizowane będą kursy:

– kadry z obsługą komputera (pracownik ds. osobowych)
– magazynier z obsługą komputera
– kursu operator wózków widłowych z wymianą butli gazowej
– opiekun/ka dzieci

Uczestnicy wszystkich kursów będą brać udział w warsztatach motywacyjno-interpersonalnych oraz przedsiębiorczości . Będą także brać udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, tworzeniu IPD.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona projektu 50 plus do pracy wróć