Get Adobe Flash player

Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje

 

 

 

„Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

RPKP.10.02.02-04-0009/18

okres realizacji projektu 01.01.2019- 31.08.2020

 

01.01.2019r. rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego firmy PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska i Gminy Miasto Włocławek pt. „ Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 5 szkołach Gminy Miasto Włocławek poprzez udział 896 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, staże zawodowe dla pięciu liceów, podniesienie kompetencji 20 nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych do 31.08.2020r.

Działania projektowe:

  1. Typu 1 projektu- realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania umiejętności uniwersalnych na rynku pracy w zakresie TIK, umiejętności matematycznych, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, kreatywności.

  2. Typ 5 projektu- realizacja działań tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania kompetencji matematyczno- przyrodniczych oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych w celu nauczania drogą eksperymentu naukowego w 5 Liceach Włocławka.

  3. Typ 6 projektu- kurs dla 20 nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych nauczania przez eksperyment naukowy w celu podniesienia kompetencji dotyczących doskonalenia umiejętności, kompetencji i stosowania metody eksperymentu w edukacji.

  4. Typ 4 projektu- doradztwo zawodowo- edukacyjne dla 896 uczniów/ uczennic, wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie będą brali udział w indywidualnym doradztwie, na którym opracują formularze Indywidualnego Planu Działania, określenia drogi zawodowej i mocnych oraz słabych stron.

  5. Typ 7 projektu- staże uczniów Włocławka w ramach umów trójstronnych. Staże zawodowe 150h u pracodawców/podmiotów realizowane na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela, dyrektora we współpracy z podmiotem przyjmującym na staż. Program stażu zawiera cele i treści edukacyjne.

REGULAMIN REKRUTACJI