Get Adobe Flash player

„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego 50+ aktywni na rynku pracy”

RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

„Mieszkańcy powiatu lipnowskiego 50+ aktywni na rynku pracy”

Wartość projektu 403 970, 81 PLN

Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Okres realizacji od 01.09.2014r. do 30.06.2015r.

Celem głównym jest wyposażenie 40 BO (20K i 20 M) pozostających bez zatrudnienia, w tym bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 50-64 lata, zamieszkujących powiat lipnowski w nowe kwalifikacje zawodowe poprzez warsztaty aktywizująco – interpersonalne, kursy zawodowe, doradztwo zawodowe +IPD i staże oraz ułatwienie ich adaptacji na rynku pracy zmierzającej docelowo do znalezienia zatrudnienia.

Grupę docelową stanowić będą osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne(42%) i nieaktywne zawodowo zamieszkujące w powiecie lipnowskim w 100% w wieku 50-64 lata, grupa defaworyzowana zawodowo na rynku pracy.

W ramach projektu realizowane będą kursy:

– brukarz

– opiekun/ka dzieci(preferowane wykształcenie minimum średnie)

– operator maszyn ciężkich(koparka lub ładowarka lub spycharka) (wymagane prawo jazdy kat. B)

– propiekun/ka osób starszych i niepełnosprawnych (preferowane wykształcenie minimum średnie)

Uczestnicy wszystkich kursów będą brać udział w warsztatach z technik aktywnego poszukiwania pracy motywacyjno-interpersonalne. Będą także brać udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, tworzeniu IPD.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego