Get Adobe Flash player

,,Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy”, nr RPKP.08.02.01-04-0002/16

,,Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy”,

nr RPKP.08.02.01-04-0002/16

 

Uczestnicy  projektu w miesiącu lutym 2017r. brali udział w zajęciach z doradcami zawodowymi. W trakcie tego okresu zajęć przygotowali Indywidualny Plan Działania (IPD), a także otrzymali poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe.

 

Indywidualny Plan Działania (IPD):

 • opis obecnej sytuacji uczestnika/ uczestniczki projektu (analiza własnych potrzeb, Portfolio)
 • zdiagnozowanie przyczyn pozostawania bez zatrudnienia (mocne i słabe strony uczestnika)
 • opis działań w celu zwiększenia szans na zatrudnienie
 • Tworzenie IPD z uwzględnieniem perspektywy czasowej, plany na przyszłość, wykorzystanie umiejętności i zdolności oraz mobilności zawodowej

 

Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe

 

Poradnictwo indywidualne:

 • zdiagnozowanie sytuacji życiowej i zawodowej- określenie przyczyn pozostawania bez zatrudnienia
 • skonfrontowanie swojego wyobrażenia o sobie z realnym obrazem
 • uświadomienie sobie swojego potencjału życiowego i zawodowego
 • warsztat samopoznania- zainteresowania, uzdolnienia, wartości nabyte, umiejętności, doświadczenia życiowe i zawodowe

 

 

Poradnictwo grupowe:

 • analiza potrzeb i możliwości własnych uczestników na tle członków grupy
 • pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązania przyczyn pozostania bez zatrudnienia
 • informacje na temat instytucji, które mogą pomóc uczestnikowi projektu w podjęciu zatrudnienia (rynek pracy- oczekiwania pracodawców na rynku pracy, rola doświadczenia zawodowego, motywacji, mobilności i pewności siebie na rynku pracy)
 • zawiązanie sieci kontaktów umożliwiających pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia