Get Adobe Flash player

Projekt pt.: „Mieszkańcy powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy”

Projekt pt.: „Mieszkańcy powiatu lipnowskiego

aktywni na rynku pracy”

Działanie RPKP.08.02.00 „Wspieranie aktywności zawodowej w regionie”

Poddziałanie RPKP.08.02.01 „Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”

Projekt realizowany w okresie 01.01.2017 – 31.08.2017

Projekt zakłada poprawienie i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 30 osób biernych zawodowo (17 K i 13 M) zamieszkałych powiat lipnowski woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 29 lat i więcej (pierwsze wsparcie uczestnik może otrzymać po ukończeniu 30 roku życia): w szczególności u kobiet, osób powyżej 50 roku życia oraz tych o niskich kwalifikacjach

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostaną objęte wsparciem

 i uzyskają:

  1. indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową zdefiniowaną w oparciu o identyfikację potrzeb osób biernych zawodowo
  2. opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania
  3. poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
  4. działania ukierunkowane na zdobycie doświadczenia u pracodawców poprzez realizację 5 miesięcznych staży zawodowych u pracodawców w terminie do 31 sierpnia 2017 roku

Rekrutacja do projektu przeprowadzona zostanie zgodnie z obowiązującym regulaminem. W ramach rekrutacji zostanie zorganizowane spotkanie dla osób zainteresowanych projektem w dniu 20 stycznia 2017r. w Cechu Rzemiosł Różnych, Plac 11 Listopada 87-600 Lipno. Osoby zainteresowane po zapoznaniu się z ofertą projektu zobowiązane są składać formularze zgłoszeniowe i inną dokumentację wymaganą w ramach procedury do dnia 20.01.2017r.

Projekt obejmuje realizację 5 miesięcznych staży zawodowych u pracodawców w terminie do 31 sierpnia 2017r., które służą zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.

Na bieżąco będzie prowadzona promocja projektu na stronie internetowej.

 

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO