Get Adobe Flash player

logo_efs_kapital_ludzki
Zapytanie ofertowe
 

Kikół , dnia 10.02.2014 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL.6.1.1/2014

ZAMAWIAJĄCY:
PANACEUM-OMEGA
M.J.WYBORSKA
UL.ZBOIŃSKIEGO 28
87-620 KIKÓŁ
tel. 604 486 117

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów: prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna+ CE ,,zawodowy kierowca” oraz operator maszyn ciężkich(koparka lub ładowarka lub spycharka) w ramach projektu pn. ,,Młodzi z powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy ”, nr Projektu(WND-POKL. 06.01.01-04-062/13) realizowanego przez PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach zasady konkurencyjności.
Kody CPV: CPV- 80500000- 9 Usługi szkoleniowe
CPV- 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego
CPV- 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
CPV- 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usługi szkoleniowej polegająca na prowadzeniu kursów w ramach projektu pn. ,,Młodzi z powiatu lipnowskiego aktywni na rynku pracy” (WND-POKL. 06.01.01-04-062/13)

Kursy odbywać się będą od kwietnia 2014 do września 2014 roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA. Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia wysokiego standardu szkoleń.

Odpowiadają za :
a) przygotowanie programu;
b) materiałów szkoleniowych;
c) prowadzenie dokumentacji- listy obecności, dziennik zajęć, karty porad;
d) przygotowanie do egzaminu zewnętrznego.

Po rozstrzygnięciu procedury Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania harmonogramu kursu na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.

Czas realizacji: od kwietnia 2014 do września 2014

Zamówienie składa się z 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedną lub dwie części zamówienia). Z Wykonawcą lub Wykonawcami zostaną podpisane umowy zlecenia/umowy podwykonawstwa.
Szczegółowy opis części zamówienia:
Część 1. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna +CE ,,zawodowy kierowca”. Wykonawca przeprowadzi kurs prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną dla 10 osobowej grupy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 15-30 lat. Program kursu będzie obejmował 190 h kursu, w tym kat. C 50h ( 20h teoria+ 30 h praktyka) oraz kwalifikacja wstępna 140 h( 130h teoria+ 10h praktyka). 15 dni x 8h = 120h, 10 dni x 7h= 70h.

Kurs CE dla 5 osób, będzie obejmował 45h (20 h teorii +25h praktyka). 5 dni x 9h= 45h. Kursy będą kończyły się egzaminami. Po zdaniu egzaminów BO otrzymają prawo jazdy w odpowiedniej kategorii(Dz. U. z 2012 poz. 995. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012).

Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, badania lekarskie, badania psychologiczne egzamin wewnętrzny. Miejsce szkolenia Lipno lub Włocławek w odpowiednio wyposażonym Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Termin realizacji:
kat. C+ kwalifikacja wstępna: kwiecień 2014-maj 2014-czerwiec 2014 , egzamin lipiec 2014
kat. CE: lipiec 2014-sierpień 2014, egzamin wrzesień 2014
Część 2. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu operator maszyn ciężkich(koparka lub ładowarka lub spycharka). BO wybiorą sami kurs zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Wykonawca przeprowadzi kurs dla 10 osobowej grupy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 15-30 lat. Program kursu będzie obejmował zagadnienia m.in.: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, BHP, podstawy elektrotechniki, hydrauliki, silniki spalinowe, budowa ww. maszyn, technologia robót, zajęcia praktyczne; 202 h kursu( 116h teoretycznych+ 86 h praktycznych, egzamin praktyczny przeprowadzony przez podmiot szkolący). Kurs będzie kończyły się egzaminem państwowym; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.(Dz.U.2001 NR 118 poz.1263).

Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe, egzamin państwowy: praktyczny i teoretyczny. Miejsce szkolenia :Włocławek.

Termin realizacji: maj 2014-lipiec 2014

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki i wymagania:

Dotyczy wszystkich części:

1) Posiadają (i dołączą do oferty) zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych.

2) Posiadają wykwalifikowaną kadrę szkoleniową; dołączą wykaz osób wraz z podaniem wykształcenia, określeniem doświadczenia zawodowego oraz zakresu wykonywanych czynności w szkoleniu.
3) Oferenci wystawiają zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Część 1 .

1) uprawnienia do przeprowadzenia tego typu kursów, zgodne z rozporządzeniem dotyczącym szkół i ośrodków nauki jazdy
2) posiadać minimum 2-letnie doświadczenie trenerskie w realizowaniu kursów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4) osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

Część 2 .
1) uprawnienia do przeprowadzenia tego typu szkoleń, certyfikat Ministra Gospodarki
2) posiadać minimum 2-letnie doświadczenie trenerskie w realizowaniu kursów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4) osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

WYKLUCZENIA:

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci są zobowiązani do dołączenia do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim. Ofertę należy wypełnić czytelnie (np. komputerowo lub DUŻYMI literami).
Oferta powinna zawierać:
– wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1) z czytelnym podpisem Oferenta datą sporządzenia oferty oraz z ceną jednostkową brutto za przeprowadzenie 1h oraz ceną brutto całej usługi
– życiorys zawodowy osoby/osób(zgodnie z załącznikiem nr 2), które świadczyć będą usługi wraz z kopią/kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie osób, które świadczyć będą usługi
– oświadczenie o braku powiązań (zgodnie z załącznikiem nr 3)
– wykaz kadry szkoleniowej (dotyczy firm szkoleniowych, zgodnie z załącznikiem nr 4)
– w przypadku firm szkoleniowych kopia zaświadczenia o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Ofertę (w zamkniętej kopercie) należy złożyć do dn. 28 lutego 2014 (do godz. 15.00, decyduje data wpływu) w jeden z poniższych sposobów:
– osobiście na adres: PANACEUM-OMEGA M. J. Wyborska ul. Kwiatowa 17a 87-640 Czernikowo
– pocztą lub kurierem na adres jw.
– e-mailem na adres: omega_sekretariat@op.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.omegakikol.pl;

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena nadesłanych ofert przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kryteria oceny merytorycznej (wagi punktowe):
 

<tr=””>Doświadczenie oraz efektywność (liczba kursantów bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w 2 ostatnich latach i ich zdawalność na egzaminie państwowym w w/w kategoriach).
KRYTERIA
Zdawalność:
0-60% – 0,5 p.
Powyżej 60%- 1p.
Liczba przeszkolonych:
0-60 os. – 0,5 p.
Powyżej 60os.- 1p.

2 pkt.Cena
(a: b)x8
a-cena najniższa
b- cena w ofercie ocenianej
8pkt.


W każdej z kategorii punktowych punkty przyznawane są od 0 do liczby maksymalnej (postępując o 0,5 punktu). Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

DODATKOWE INFORMACJE:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Maria Jolanta Wyborska 604 486 117

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą pocztową lub mailową.

Załączniki:

Do pobrania:

załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego
załącznik nr 2 CV,
załącznik nr 3 oświadczenie brak powiązań
załącznik nr 4 wykaz kadry szkoleniowej

Dodano 10.02.2014