Get Adobe Flash player

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL.6.1.1/2013

logo_efs_kapital_ludzki
Zapytanie ofertowe

PANACEUM-OMEGA Kikół , dnia 09.05.2013 r.
M. J. WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL.6.1.1/2013

ZAMAWIAJĄCY:  PANACEUM-OMEGAM.J.WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów: kadry z obsługą komputera (pracownik ds. osobowych), magazynier z obsługą komputera, operator wózków widłowych z wymianą butli gazowej, opiekun/ka dzieci oraz modułu innowacyjnego w ramach projektu pn. ,,50+ do pracy wróć ”, nr Projektu(WND-POKL.06.01.01-04-189/12) realizowanego przez PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach zasady konkurencyjności.

Kody CPV:

 • CPV- 80500000- 9 Usługi szkoleniowe
 • CPV-80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
 • CPV- 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
 • CPV- 85312110-3 – Usługi opieki dziennej nad dziećmi
 • CPV- 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Świadczenie usługi szkoleniowej polegająca na prowadzeniu warsztatów, kursów, porad w ramach projektu pn.,,50+ do pracy wróć” (WND-POKL.06.01.01-04-189/12)
Kursy odbywać się będą w okresie trwania projektu, czyli od czerwca 2013 do 31 grudnia 2013 roku, zaś porady w okresie od czerwca 2013 do marca 2014, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA. Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia wysokiego standardu szkoleń.

Odpowiadają za:

 1. przygotowanie programu;
 2. materiałów szkoleniowych;
 3. prowadzenie dokumentacji- listy obecności, dziennik zajęć; karty porad, IPD(doradca zawodowy)
 4. przygotowanie do egzaminu, organizację egzaminu- nie dotyczy modułu innowacyjnego.


Po rozstrzygnięciu procedury Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania harmonogramu szkolenia/kursu na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis części zamówienia:

Część 1. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów motywacyjno-interpersonalnych oraz przedsiębiorczości
Wykonawca przeprowadzi warsztaty motywacyjno-interpersonalne oraz przedsiębiorczości . Program będzie obejmował zagadnienia m.in.: rozmowa kwalifikacyjna, sztuka prezentacji, asertywność, ABC przedsiębiorczości ; 64 h – 16h x 4 edycje. Termin realizacji: czerwiec 2013- sierpień 2013- wrzesień 2013 – październik 2013.

Część 2. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu porad doradcy zawodowego + IPD
Wykonawca udzieli indywidualnego wsparcia BO – 4h/osobę dla 40 osób, łącznie 160 h porad doradcy zawodowego; stworzenie IPD dla każdego uczestnika- 40 IPD. Termin realizacji: czerwiec 2013- marzec 2014.

Część 3. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu kadry z obsługą komputera (pracownik ds. osobowych).
Wykonawca przeprowadzi kurs dla 10 osobowej grupy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 50-64 lata. Program kursu będzie obejmował zagadnienia m.in. : prowadzenie teczek osobowych, umowy o pracę, prawo pracy, rozliczenia pracownika, ewidencja czasu pracy (program do obsługi kadr). 192h kursu( 120h teoretycznych + 72h ITI ).Kurs kończy się egzaminem. Termin realizacji: czerwiec 2013- lipiec 2013-sierpień 2013.

Część 4. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu magazynier z obsługą komputera.
Wykonawca przeprowadzi kurs dla 10 osobowej grupy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 50-64 lata. Program kursu będzie obejmował zagadnienia m.in. : gospodarka magazynowa, procesy techniczne, zasady magazynowania, personel magazynowy, prawa i obowiązki, obsługa komputera w zakresie podstawowym, obsługa programów magazynowych. 150h kursu( 100h teoretycznych/praktycznych + 48 h zajęć komputerowych+ 2h egzamin ). Kurs kończy się egzaminem. Termin realizacji: sierpień 2013- wrzesień 2013.

Część 5. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu operator wózków widłowych z wymianą butli gazowej.
Wykonawca przeprowadzi kurs dla 10 osobowej grupy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 50-64 lata. Program kursu będzie obejmował zagadnienia m.in.: typy, budowa wózków, czynności operatora przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy, wiadomości z ładunkoznawstwa, bhp, praktyczna nauka jazdy, dobór techniczny, wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia. 80h kursu( 60h teoretycznych+ 20 h zajęć praktycznych). Kurs kończy się egzaminem. Termin realizacji : wrzesień 2013.

Część 6. Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu opiekun/ka dzieci.
Wykonawca przeprowadzi kurs dla 10 osobowej grupy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 50-64 lata. Program kursu będzie obejmował zagadnienia m.in.: komunikowanie się z dzieckiem;
opieka nad dzieckiem; rozwijanie zdolności dziecka poprzez organizowanie zabawy i nauki; zasady pielęgnacji i żywienia w różnych fazach rozwoju; radzenie sobie w sytuacjach trudnych; etyka zawodu opiekuna; 200 h kursu( 120h teoretycznych+ 80 h praktycznych(przedszkola). Kurs kończy się egzaminem. Termin realizacji: październik 2013-listopad 2013- grudzień 2013.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki i wymagania:

Dotyczy wszystkich części:

 • 1. Posiadają (i dołączą do oferty) zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych(o ile Wykonawca posiada status firmy szkoleniowej).
 • 2. Posiadają wykwalifikowaną kadrę szkoleniową; dołączą wykaz osób wraz z podaniem wykształcenia, określeniem doświadczenia zawodowego oraz zakresu wykonywanych czynności w szkoleniu(o ile Wykonawca posiada status firmy szkoleniowej).

Dotyczy części 3,4, 5, 6:

 • 1. Oferenci wystawiają zaświadczenia na drukach MEN, w przypadku kursu operator wózków widłowych z wymianą butli gazowych zgodnie z Certyfikatem Ministerstwa Gospodarki.


Część 1 .

 • 1.uprawnienia do przeprowadzenia tego typu szkoleń
 • 2.posiadać minimum 2-letnie doświadczenie trenerskie w realizowaniu kursów/warsztatów dla osób w wieku 45+ 64
 • 3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • 4.osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe


Część 2.

 • 1.uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego
 • 2.posiadać minimum 2-letnie doświadczenie trenerskie w realizowaniu kursów/warsztatów dla osób w wieku 45+ 64
 • 3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • 4.osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe


Część 3 .

 • 1.wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz kursy specjalistyczne: trener osób dorosłych oraz kurs komputerowy
 • 2.posiadać minimum 2-letnie doświadczenie trenerskie w realizowaniu kursów dla osób w wieku 45+ 64
 • 3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • 4.osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe


Część 4 .

 • 1.wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz kursy specjalistyczne: trener osób dorosłych oraz kurs komputerowy
 • 2.posiadać minimum 2-letnie doświadczenie trenerskie w realizowaniu kursów dla osób w wieku 45+ 64
 • 3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • 4.osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe


Część 5 .

 • 1.uprawnienia do przeprowadzenia tego typu szkoleń, certyfikat Ministra Gospodarki
 • 2.posiadać minimum 2-letnie doświadczenie trenerskie w realizowaniu kursów dla osób w wieku 45+ 64
 • 3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • 4.osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe


Część 6 .

 • 1.wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz kursy lub studia podyplomowe: trener osób dorosłych oraz wychowanie przedszkolne
 • 2.posiadać minimum 2-letnie doświadczenie trenerskie w realizowaniu kursów dla osób w wieku 45+ 64
 • 3.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • 4.osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

WYKLUCZENIA:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci są zobowiązani do dołączenia do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim. Ofertę należy wypełnić czytelnie (np. komputerowo lub DUŻYMI literami).

Oferta powinna zawierać:

  • wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1) z czytelnym podpisem Oferenta datą sporządzenia oferty oraz z ceną jednostkową brutto za przeprowadzenie 1h oraz ceną brutto całej usługi
  • życiorys zawodowy osoby/osób(zgodnie z załącznikiem nr 2), które świadczyć będą usługi wraz z kopią/kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie osób, które świadczyć będą usługi
  • oświadczenie o braku powiązań (zgodnie z załącznikiem nr 3)
  • wykaz kadry szkoleniowej (dotyczy firm szkoleniowych, zgodnie z załącznikiem nr 4)
  • w przypadku firm szkoleniowych kopia zaświadczenia o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Ofertę (w zamkniętej kopercie) należy złożyć do dn. 28 maja 2013 (do godz. 15.00, decyduje data wpływu) w jeden z poniższych sposobów:

 • – osobiście na adres: PANACEUM-OMEGA M. J. Wyborska ul. Kwiatowa 17a 87-640 Czernikowo
 • – pocztą lub kurierem na adres jw.
 • – e-mailem na adres: omega_sekretariat@op.pl


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.omegakikol.pl;

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena nadesłanych ofert przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kryteria oceny merytorycznej (wagi punktowe):

Doświadczenie – 2 pkt
Wykształcenie – 2 pkt
Cena – 6 pkt

W każdej z kategorii punktowych punkty przyznawane są od 0 do liczby maksymalnej (postępując o 0,5 punktu). Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

DODATKOWE INFORMACJE:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Maria Jolanta Wyborska 604 486 117

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą pocztową lub mailową.

Załączniki:
Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1, wzór CV, oświadczenie o braku powiązań, wykaz kadry szkoleniowej).

Do pobrania:

Załącznik nr 1: wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 2: wzór życiorysu zawodowego (CV),
Załącznik nr 3: oświadczenia o braku powiązań
Załącznik nr 4: wykaz kadry szkoleniowej

Dodano 09.05.2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *