Get Adobe Flash player

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/POKL.9.1.1/2013

logo_efs_kapital_ludzki
Zapytanie ofertowe
 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Warszawa , dnia 20.05.2013 roku
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/POKL.9.1.1/2013

 

ZAMAWIAJĄCY:  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi

„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa
tel. 22 663-78-00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w punkcie przedszkolnym w Osówce w ramach projektu pn. „Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno” (WND-POKL.09.01.01-04-039/12) realizowanego przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja w partnerstwie z PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska z siedzibą w Kikole oraz czterema gminami partnerskim: Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach zasady konkurencyjności. Kody CPV: 85.31.21.10-3 [Usługi opieki dziennej nad dziećmi]

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usługi polegającej na opiece nad dziećmi w wieku przedszkolnym w punkcie przedszkolnym w Osówce w ramach projektu pn. „Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno” (WND-POKL.09.01.01-04-039/12).

Opieka będzie w niepublicznym punkcie przedszkolnym w miejscowości Osówka, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywania usługi polegającej na: opiece nad dziećmi, przygotowaniu sal do prowadzenia zajęć pomocy nauczycielowi w przygotowaniu niezbędnych materiałów, wychodzeniu z dziećmi do toalety, pomocy przy porządkowaniu zabawek, opiece nad dziećmi w przypadku nieobecności nauczyciela w sali, pomocy dzieciom przy ubieraniu się, wydawaniu posiłków, otwieraniu punktu przedszkolnego, innych pracach zleconych przez nauczyciela, dyrektora, kierownika projektu.

Czas realizacji : od czerwca 2013 do listopada 2014 (co roku miesięczna przerwa wakacyjna).

Zamówienie składa się z 1 części. Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenia.
Szczegółowy opis części zamówienia:
Część 1. Świadczenie usługi polegającej na opiece nad dziećmi w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Osówce – w oparciu o umowę zlecenia w wymiarze 120h/miesiąc (stanowisko: pomoc nauczyciela). Termin realizacji-czerwiec 2013-listopad 2014 (17,5 miesiąca). WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki i wymagania:

1. Pomocą nauczyciela może być osoba spełniająca następujące kryteria:

a)wykształcenie minimum średnie
b) osoba z doświadczeniem w opiece nad dziećmi lub kwalifikacje do opieki nad dziećmi
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
d)osobna niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

Oferenci są zobowiązani do dołączenia do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

WYKLUCZENIA:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

Oferta powinna zawierać:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci są zobowiązani do dołączenia do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim. Ofertę należy wypełnić czytelnie (np. komputerowo lub DUŻYMI literami).

Oferta powinna zawierać:

  • wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1) z czytelnym podpisem Oferenta datą sporządzenia oferty oraz z ceną jednostkową brutto usługi/ miesiąc oraz ceną brutto całej usługi;
  • życiorys zawodowy osoby/osób(zgodnie z załącznikiem nr 2), które świadczyć będą usługi wraz z kopią/kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie osób, które świadczyć będą usługi;
  • oświadczenie o braku powiązań (zgodnie z załącznikiem nr 3)

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Ofertę (w zamkniętej kopercie) należy złożyć do dn. 5 czerwca 2013 (do godz. 15.00, decyduje data wpływu) w jeden z poniższych sposobów:

 

  • osobiście na adres: Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja, Al. Reymonta 12A, IV piętro, 01-842 Warszawa
  • pocztą lub kurierem na adres jw.
  • e-mailem na adres: biuro@polskawies2000.pl


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.polskawies2000.pl,www.omegakikol.pl

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena nadesłanych ofert przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kryteria oceny merytorycznej (wagi punktowe):

Doświadczenie: 2pkt.
Wykształcenie: 2 pkt.
Cena: 6 pkt.

W każdej z kategorii punktowych punkty przyznawane są od 0 do liczby maksymalnej (postępując o 0,5 punktu). Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

DODATKOWE INFORMACJE:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Małgorzata Tworek (tel.22 663-78-00)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą pocztową lub mailową.

Załączniki:

Do pobrania:
Załącznik nr 1: wzór formularza ofertowego,
Załącznik nr 2: wzór życiorysu zawodowego (CV),
Załącznik nr 3: oświadczenia o braku powiązań

 

Dodano 20.05.2013

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *