Get Adobe Flash player

Projekt pt.: „Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

Projekt pt.: „Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

Działanie RPKP.10.02.00 „Kształcenie ogólne i zawodowe”

Poddziałanie RPKP.10.02.02 „Kształcenie ogólne”

 

Projekt realizowany w okresie 01.09.2017- 30.06.2018

 

Od września bieżącego roku firma PANACEUM-OMEGA  Maria Jolanta Wyborska (Lider) i Miasto Gmina Włocławek (Partner) realizują projekt partnerski pn. „Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.

Całkowity koszt projektu wynosi 1800000,00 zł.

Projekt skierowany jest do uczniów z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka:

 

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Henryka Sienkiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. 2 Armii Wojska Polskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Teofila Lenartowicza
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Władysława Broniewskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. 1 Batalionu Morskiego we Włocławku
 • Szkoła Podstawowa nr 19 z Zespołu Szkół nr 10 we Włocławku
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. mjr H. Sucharskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów (Zespół Szkół Integracyjnych)
 • Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku

 

Celem projektu jest  wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i uczennic z miasta Włocławek poprzez: kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie : matematyki, przyrody, informatyki oraz języka angielskiego u 1016 uczennic/ uczniów z 12 szkół podstawowych Włocławka- wsparcie 459 uczennic/ uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych z 13 szkół  podstawowych Włocławka- tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych poprzez wyposażenie 4 pracowni przyrodniczych i utworzenie 4 pracowni międzyszkolnych wyposażonych w sprzęt niezbędny do nauczania metod eksperymentu dla uczniów z 12 szkół, podniesienie kompetencji 12 nauczycieli przyrody w zakresie wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji oraz 11 nauczycieli do pracy z uczniem z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu zakończona zostanie 30 czerwca 2018r.