Get Adobe Flash player

Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem”


 

Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne

,, Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

,, Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem”

  1. Projekt  ,, Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem” realizowany jest przez firmę PANACEUM-OMEGA M.J. Wyborska w partnerstwie z Miastem i Gminą  Dobrzyń nad Wisłą oraz Gminą Tłuchowoze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne.

  2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów  z 6 placówek kształcenia ogólnego z terenu Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą oraz Gminy  Tłuchowo

  3. Celem jest podniesienie jakości kształcenia w 4SP JST Dobrzyń na Wisłą i 2SP JST Tłuchowo poprzez udział 675 uczniów w zajęciach rozwijających KK oraz zajęciach specjalistycznych wynikających z potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, podniesienie kompetencji 35 n-eli oraz doposażenie pracowni szkol. do 30.06.2022.

 

Działania realizowane w ramach projektu

 W ramach projektu podjęte zostały  :

1. DZIAŁANIA W ZAKRESIE KK : matematyczno- przyrodniczych , język angielski/j niemiecki i zajęcia z TIK informatyka realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia ,możliwa forma kółka zainteresowań dla ucz. osiągających dobre i wyższe wyniki w nauce ( współpraca z rodzicami) ;matematyczno-przyrodnicze j. angielskiego. ( ucz. osiągający słabsze wyniki mają problemy wynikające z różnych przyczyn nauki dlatego zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i język angielski dla ucz. klas od I do VIII , działania kształtujące i rozwijające KK będą uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucz. ) typ projektu 1a,1b,1c, 5b

2. DZIAŁANIA W ZAKRESIE TIK -zajęcia z nauki kodowania i programowania , robotyki , tworzenia stron WWW ,praktyczne posługiwanie się programami typ projektu 1a

3. ZAJĘCIA dla ucz. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucz. młodszych w ramach zajęć specjalistycznych , logopedii , zajęć korekcyjno-kompensacyjnych ,terapii pedagogicznej , zajęcia rozwijające zdolność uczenia się , zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalnospołeczne , typ projektu 2b

4. KURS DLA NAUCZYCIELI „ Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z ucz. o specjalnych potrzebach edukacyjnych na-li oraz działania służące doskonaleniu nauczycieli w poprawie kompetencji wychowawczych typ projektu 6 a .

5. KURS DLA NAUCZYCIELI – kurs wykorzystanie metod eksperymentu naukowego w edukacji wraz z TIK ; typ 6b , 6a,6g

6.WYPOSAŻENIE PRACOWNIE TIK – zakupy wynikają z inwentaryzacji i diagnozy oraz potrzeb poszczególnych szkół SP ( opis zakupów pod budżetem( 3 pracownie w 3SP ) a 6 SP robotyka – typ projektu 1a

7.WYPOSAŻENIE PRACOWNI Przyrodniczej do nauczania przez eksperyment. ZAKUP 4 pracowni w tym jedna międzyszkolna ( SP DOBRZYŃ nad Wisłą -SP DYBLIN)-zakupy wynikają z inwentaryzacji i diagnozy oraz potrzeb szkół . typ projektu 5a

8. DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE dla uczniów uwzględnia potrzeby dalszego kształcenia i rynku pracy ,wynika z diagnozy szkół , typ projektu4

9. KURS DLA NAUCZYCIELI z zakresu doradztwa edukacyjno -zawodowego typ projektu 4

 

Beneficjenci projektu

  1. Uczestnikami projektu są:
    • 675 ucz.( 354 Dz , 321 Ch) z 46 SP zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Dobrzyn nad Wisłą oraz gminy Tłuchowo  dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą oraz Gmina Tłuchowo .
    • Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych/specjalistycznych/doradztwa edukacyjno-zawodowego  – 35 osób