Get Adobe Flash player

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL.6.1.1/2012

logo_efs_kapital_ludzki

 

Zapytanie ofertowe

PANACEUM-OMEGA Kikół , dnia 23.05.2012 r.
M. J. WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POKL.6.1.1/2012

1. ZAMAWIAJĄCY:  PANACEUM-OMEGAM.J.WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów: obsługa maszyn ciężkich( koparko-ładowarka lub koparka lub ładowarka lub walec); pracownik biurowy; prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna ,,zawodowy kierowca; opiekun/ka dzieci oraz modułu innowacyjnego w ramach projektu pn. ,,50+ to wiek by jeszcze pracować”, nr Projektu WND-POKL.06.01.01-04-029/11, realizowanego przez PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w związku ze spełnieniem zasady konkurencyjności usług w ramach powyższego projektu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
2) Rodzaj zamówienia:usługi
CPV- 80500000- 9 Usługi szkoleniowe
CPV-80530000-8 – Usługi szkolenia zawodowego
CPV- 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
CPV- 80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy
CPV: 85312110-3 – Usługi opieki dziennej nad dziećmi
CPV- 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kursy odbywać się będą w okresie trwania projektu, czyli od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2013 roku, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Lidera Projektu -PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA. Wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia wysokiego standardu szkoleń.

Odpowiadają za :
a) przygotowanie programu;
b) materiałów szkoleniowych;
c) prowadzenie dokumentacji- listy obecności, dziennik zajęć; karty porad, IPD(doradca zawodowy)
d) przygotowanie do egzaminu, organizację egzaminu- nie dotyczy modułu innowacyjnego.
Po rozstrzygnięciu procedury Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania harmonogramu szkolenia/kursu na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.

Część 1. Prowadzenie modułu innowacyjnego
Dotyczy części 1.1.;1.2.; 1.3. Przeprowadzenie 4 edycji modułu innowacyjnego, każda po 16h, czyli 64h(każda edycja przypisana do jednego kursu). W każdej edycji weźmie udział 10 osób w wieku 50-64 lata.

Część 1.1.Prowadzenie warsztatów motywacyjno-interpersonalnych
Wykonawca przeprowadzi warsztaty motywacyjno-interpersonalne: aktywność, asertywność, radzenie sobie ze stresem; 6h x 4 edycje.
*termin realizacji: czerwiec 2012- sierpień 2012- październik 2012 – styczeń 2013

Część 1.2.Prowadzenie warsztatów – przedsiębiorczość
Wykonawca przeprowadzi warsztaty przedsiębiorczości: ABC przedsiębiorczości ; 6h x 4 edycje.
*termin realizacji: czerwiec 2012- sierpień 2012- październik 2012 – styczeń 2013

Część 1.3.Prowadzenie warsztatów – równość szans ze względu na płeć
Wykonawca przeprowadzi warsztaty równości szans ze względu na płeć : sytuacja K i M, nierówności, obszar interwencji; 4h x 4 edycje.
*termin realizacji: czerwiec 2012- sierpień 2012- październik 2012 – styczeń 2013

Część 1.4.Porady doradcy zawodowego + IPD
Wykonawca udzieli indywidualnego wsparcia BO – 4h/osobę dla 40 osób, łącznie 160 h porad doradcy zawodowego; stworzenie IPD dla każdego uczestnika- 40 IPD
*termin realizacji: czerwiec 2012- kwiecień 2013

Część 2. Prowadzenie kursów z obsługi maszyn ciężkich
Wykonawca przeprowadzi kursy z obsługi maszyn ciężkich ( koparko-ładowarka lub koparka lub ładowarka lub walec). BO wybiorą sami kurs zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy. W ramach kursu przeprowadzone zostaną zajęcia dla 10 osobowej grupy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 50-64 lata. Program kursu będzie obejmował zagadnienia: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, BHP, podstawy elektrotechniki, hydrauliki, silniki spalinowe, budowa ww. maszyn, technologia robót, zajęcia praktyczne; 202 h kursu( 116h teoretycznych+ 86 h praktycznych). Kursy będą kończyły się egzaminem; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.(Dz.U.2001 NR 118 poz.1263).
*termin realizacji: czerwiec 2012- wrzesień 2012

Część 3. Prowadzenie kursu pracownik biurowy
Wykonawca przeprowadzi kurs pracownik biurowy. W ramach kursu przeprowadzone zostaną zajęcia dla 10 osobowej grupy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 50-64 lata. Program kursu będzie obejmował zagadnienia: 120 h (organizacja pracy biurowej; przepływ informacji, zasada efektywnej komunikacji, organizacja i zarządzanie, kultura zawodu, zagadnienia prawne, egzamin); 30h(podstawy obsługi urządzeń biurowych(komputer, skaner, fax, kserokopiarka i inne);łącznie 150 h kursu( 118h teoretycznych+ 30h praktyka, obsługa urządzeń biurowych + 2h egzamin). Kursy będą kończyły się egzaminem.
*termin realizacji: sierpień 2012- listopad 2012

Część 4. Prowadzenie kursu prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna
Wykonawca przeprowadzi kurs prawo jazdy kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną. W ramach kursu przeprowadzone zostaną zajęcia dla 10 osobowej grupy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 50-64 lata. Program kursu będzie obejmował 201 h kursu( 161h teoretycznych+ 40 h praktycznych). Kurs będzie kończył się egzaminem; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r., w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów Dz.U.2005 nr 217 poz.1834.
*termin realizacji: październik 2012- styczeń 2013

Część 5. Prowadzenie kursu opiekun/ka dzieci
Wykonawca przeprowadzi kurs opiekun/ka dzieci. W ramach kursu przeprowadzone zostaną zajęcia dla 10 osobowej grupy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 50-64 lata. Program kursu będzie obejmował zagadnienia: komunikowanie się z dzieckiem; opieka nad dzieckiem; rozwijanie zdolności dziecka poprzez organizowanie zabawy i nauki; zasady pielęgnacji i żywienia w różnych fazach rozwoju; radzenie sobie w sytuacjach trudnych; etyka zawodu opiekuna; 280 h kursu( 200 h teoretycznych+ 80 h praktycznych(przedszkola). Kurs kończy się egzaminem.
*termin realizacji: styczeń 2013- kwiecień 2013

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki i wymagania:

Dotyczy wszystkich części: 1) Posiadają (i dołączą do oferty) zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych(o ile Wykonawca posiada status firmy szkoleniowej).
2) Posiadają doświadczenie w realizowaniu kursów w określonym zakresie(dołączą oświadczenie).
3) 3. Posiadają wykwalifikowaną kadrę szkoleniową; dołączą wykaz osób wraz z podaniem wykształcenia, określeniem doświadczenia zawodowego oraz zakresu wykonywanych czynności w szkoleniu(o ile Wykonawca posiada status firmy szkoleniowej).

Część 1.1.

1) uprawnienia do przeprowadzenia tego typu szkoleń
2) posiadać kwalifikacje pedagoga/psychologa
3) posiadać doświadczenie w realizowaniu tego typu warsztatów motywacyjno-interpersonalnych dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
5) osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

Część 1.2.

1) uprawnienia do przeprowadzenia tego typu szkoleń
2) posiadać doświadczenie w realizowaniu warsztatów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4) osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

Część 1.3.

1) uprawnienia do przeprowadzenia tego typu szkoleń
2) posiadać doświadczenie w realizowaniu tego typu warsztatów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4) osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

Część 1.4.

1) uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy zawodowego
2) posiadać doświadczenie w realizowaniu tego typu porad dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4) osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

Część 2.

1) uprawnienia do przeprowadzenia kursów z zakresu operatora maszyn ciężkich
2) posiadać doświadczenie w realizowaniu kursów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4) osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

Część 3.

1) uprawnienia do przeprowadzenia tego typu kursów
2) posiadać doświadczenie w realizowaniu kursów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4) osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

Część 4.

1) uprawnienia do prowadzenia kursów prawa jazdy
2) posiadać doświadczenie w realizowaniu tego typu kursu dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4) osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

Część 5.

1) uprawnienia do przeprowadzenia tego typu kursów
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3) posiadać doświadczenie w realizowaniu kursów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo
4) osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

W zamówieniu nie mogą wziąć udziału osoby powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem, w szczególności polegające na :
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia lub kurateli.

5. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: przekracza 14 tyś. euro

6. CZĘŚCI:
To zamówienie podzielone jest na części- tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części.

Wykonawca w ofercie określa, czy posiada możliwości oraz uprawnienia do wykonania całego zamówienia czy też składa ofertę częściową.

7. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2013r.

8. FORMA ZATRUDNIENIA: umowa-zlecenie / umowa podwykonawstwo

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim.

Oferta powinna:
• posiadać datę sporządzenia;
• zawierać: adres Oferenta, numer telefonu, e-mail; cenę brutto całej usługi; cenę brutto w przeliczeniu na jednego uczestnika.
• być podpisana czytelnie przez Oferenta.

Do oferty należy załączyć:
• oświadczenie o braku powiązań;
• oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu kursów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo;
• zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych(dotyczy tylko firm);
• wykaz kadry szkoleniowej (dotyczy tylko firm); CV(dotyczy pozostałych Oferentów).

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Ofertę do dnia 14 czerwca 2012 ( do godz. 15.00- według wpływu) można:
a) dostarczyć osobiście na adres:
PANACEUM-OMEGA

M.J.WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół
b) przesłać pocztą lub kurierem na adres jw.
c) przesłać e-mailem na adres: omega_sekretariat@op.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.omegakikol.pl

11. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena nadesłanych ofert przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

12. KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena-100 %

13. DODATKOWE INFORMACJE:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Maria Jolanta Wyborska tel. 727901093

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą pocztową lub mailową.

Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego -załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o braku powiązań.
3. Oświadczenie o doświadczeniu w realizowaniu kursów dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
4. Wykaz kadry szkoleniowej/ Wzór CV.

Do pobrania:


Wykaz kadry szkoleniowej
CV
Oświadczenie
Oświadczenie
oferta WUP
zapytanie ofertowe WUP


Dodano 23.05.2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *