Get Adobe Flash player

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/POKL.9.1.1/2013

logo_efs_kapital_ludzki

 

Zapytanie ofertowe

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi Warszawa , dnia 19.08.2013 roku
„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja

ZAPYTANIE OFERTOWE 6/POKL.9.1.1/2013


ZAMAWIAJĄCY:  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi

„Polska Wieś 2000” im. M. Rataja
Al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa
tel. 22 663-78-00

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć edukacji przedszkolnej w PP w Osówce w ramach projektu pn.„Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno” (WND-POKL.09.01.01-04-039/12) realizowanego przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja w partnerstwie z PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska z siedzibą w Kikole oraz czterema gminami partnerskim: Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w ramach zasady konkurencyjności.

Kody CPV: 80.11.00.00-8 [Usługi szkolnictwa przedszkolnego]

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć edukacji przedszkolnej w PP w Osówce w ramach projektu pn. „Wszystko dla edukacji przedszkolnej w gminach Czernikowo, Kikół, Wielgie i Zbójno” (WND-POKL.09.01.01-04-039/12).

Zajęcia edukacji przedszkolnej realizowane będą w niepublicznym punkcie przedszkolnym na terenie gminy Czernikowo, w miejscowości Osówka zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zamawiającego. Punkt przedszkolny jest w pełni wyposażony i dostosowany do pracy z grupami dzieci w wieku przedszkolnym w liczbie od 5 do 18.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania programu realizacji ww. zajęć, stałego monitoringu obecności, aktywności i postępów dzieci poprzez zapisy w arkuszu obserwacji i prowadzenie dziennika zajęć oraz innych dokumentów określonych przez organ prowadzący.

Czas realizacji zajęć: od września 2013 do listopada 2014 (co roku miesięczna przerwa wakacyjna)

Szczegółowy opis części zamówienia:

Część 1. Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu zajęć wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym w Osówce – w oparciu o umowę zlecenia w wymiarze 100h/miesiąc (stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego). Termin realizacji- od momentu podpisania umowy – listopad 2014 – 14,5 miesiąca.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki i wymagania:

1. Nauczycielem wychowania przedszkolnego może być osoba spełniająca następujące kryteria:
a. posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania przedszkolnego, zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400);
b. doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym/wczesnoszkolnym;
c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d. osoba niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.

WYKLUCZENIA:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci są zobowiązani do dołączenia do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim. Ofertę należy wypełnić czytelnie (np. komputerowo lub DUŻYMI literami).

Oferta powinna zawierać:

– wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1) z czytelnym podpisem Oferenta datą sporządzenia oferty oraz z ceną jednostkową brutto za przeprowadzenie 100h/miesięcznie oraz ceną brutto całej usługi;
– życiorys zawodowy osoby/osób(zgodnie z załącznikiem nr 2), które świadczyć będą usługi wraz z kopią/kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie osób, które świadczyć będą usługi;
– oświadczenie o braku powiązań (zgodnie z załącznikiem nr 3)

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Ofertę (w zamkniętej kopercie) należy złożyć do dn. 2 września 2013 (do godz. 15.00, decyduje data wpływu) w jeden z poniższych sposobów:

– osobiście na adres: Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja, Al. W. Reymonta 12A, IV piętro, 81-842 Warszawa
– pocztą lub kurierem na adres jw.
– e-mailem na adres: biuro@polskawies2000.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.polskawies2000.pl, www.omegakikol.pl;

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena nadesłanych ofert przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kryteria oceny merytorycznej (wagi punktowe):

 

Doświadczenie: 2 pkt.
Wykształcenie: 2pkt.
Cena:               6pkt.


DODATKOWE INFORMACJE:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Małgorzata Tworek (tel.22 663-78-00)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą pocztową lub mailową.

Załączniki:

Do pobrania:

załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego nauczyciele,
załącznik nr 2 CV,
załącznik nr 3 oświadczenie brak powiązań

Dodano 06.08.2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *