Get Adobe Flash player

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL.9.1.1/2012 1. ZAMAWIAJĄCY: PANACEUM-OMEGA

logo_efs_kapital_ludzki

Zapytanie ofertowe 2
 

PANACEUM-OMEGA Kikół , dnia 14.02.2012 r.
M. J. WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL.9.1.1/2012

1. ZAMAWIAJĄCY:  PANACEUM-OMEGA

M.J.WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu w ramach umów zleceń zajęć : specjalistycznych, warsztatów z równości szans z rodzicami oraz udzieleniu porad/konsultacji przez psychologa w ramach projektu pn. ,,Unijne przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół i Wielgie” , nr Projektu WND-POKL.09.01.02-04-018/10, realizowanego przez PANACEUM-OMEGA w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Niniejsze zapytanie ofertowe realizowane jest w związku ze spełnieniem zasady konkurencyjności usług w ramach powyższego projektu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie zajęć specjalistycznych, warsztatów z równości szans z rodzicami oraz udzielenie porad/konsultacji przez psychologa w ramach projektu pn. Unijne przedszkolaki z gmin Czernikowo, Kikół i Wielgie nr projektu, realizowanego przez PANACEUM-OMEGA w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

2) Rodzaj zamówienia:usługi
CPV- 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego
CPV- 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
CPV- 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia i warsztaty/porady odbywać się będą na terenie Niepublicznych Punktów Przedszkolnych w : Steklinie, Makowiskach, Mazowszu, Woli, Ciełuchowie, Zajeziorzu, Czarnem, Zadusznikach, Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Czernikowie oraz Publicznego Przedszkola w Wielgiem zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Lidera Projektu -PANACEUM-OMEGA M.J.WYBORSKA. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania programu realizacji ww. zajęć/warsztatów/porad, stałego monitoringu obecności, aktywności i postępów dzieci poprzez zapisy w arkuszu obserwacji i prowadzenie dziennika zajęć.

Część 1. Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci z dysfunkcjami w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym w Czernikowie
*czas realizacji: marzec 2012- czerwiec 2012(48h); wrzesień 2012- marzec 2013(35h)
łącznie 83h

Część 2. Prowadzenie warsztatów dla rodziców z zakresu równości szans w NPP w Woli, Ciełuchowie, Zajeziorzu, Zadusznikach, Czarnem, Makowiskach, Mazowszu, Steklinie, NPI w Czernikowie, Publicznym Przedszkolu w Wielgiem
*po 2h w każdej placówce w jednym cyklu* czas realizacji: marzec 2012- czerwiec 2012( 20h); styczeń 2013- marzec 2013(20 h)
łącznie 40 h

Część 3. Prowadzenie przez psychologa porad/konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci w NPP w Woli, Ciełuchowie, Zajeziorzu, Zadusznikach, Czarnem
*106 porad/konsultacji, *czas realizacji: marzec 2012- czerwiec 2012; wrzesień 2012- marzec 2013
łącznie 106 h

4.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki i wymagania:

Nauczycielem zajęć specjalistycznych ( część 1 )może być osoba spełniająca następujące kryteria:
1) posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych , zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. 2009 nr 50 poz.400)
2) osoba z doświadczeniem w pracy z dziećmi
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4) osobna niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

Nauczycielem zajęć specjalistycznych ( część 2 )może być osoba spełniająca następujące kryteria:
1) posiadać kwalifikacje pedagoga, zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. 2009 nr 50 poz.400)
2) osoba posiadająca przygotowanie w zakresie szkolenia osób dorosłych
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4) osobna niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

Psychologiem ( część 3 )może być osoba spełniająca następujące kryteria:
1) posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania przedszkolnego , zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. 2009 nr 50 poz.400)
2) osoba z doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym /wczesnoszkolnym
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4) osobna niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe

W zamówieniu nie mogą wziąć udziału osoby powiązane osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem, w szczególności polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia lub kurateli.

4. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:20040,00 zł

5. CZĘŚCI:To zamówienie podzielone jest na części- tak    Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części.

6. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: od dnia zawarcia umowy do 31.03.2013r.

7. FORMA ZATRUDNIENIA: umowa-zlecenie

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie pisemnej, w języku polskim.

Oferta powinna:
– posiadać datę sporządzenia
– zawierać: adres Oferenta, numer telefonu, NIP, CV, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, oświadczenie o braku powiązań, cenę jednostkową brutto i cenę brutto całej usługi
– być podpisana czytelnie przez Oferenta

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Ofertę do dnia 29 lutego 2012 ( do godz. 15.00- według wpływu) można:
a) dostarczyć osobiście na adres:
PANACEUM-OMEGA

M.J.WYBORSKA
ul. Zboińskiego 28
87-620 Kikół
b) przesłać pocztą lub kurierem na adres jw.
c) przesłać e-mailem na adres: m.wyborska@op.pl
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.omegakikol.pl

10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli cena nadesłanych ofert przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11. KRYTERIA OCENY OFERT:
a) Cena-95 %
b) Kwalifikacje, doświadczenie – 5%

12. DODATKOWE INFORMACJE:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Maria Jolanta Wyborska tel. 727901093

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą pocztową lub mailową.

Załączniki:
Wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1, wzór CV, oświadczenie o braku powiązań).

Do pobrania:


Oferta

CV

Oświadczenie

Dodano 14.02.2012

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *